چهارشنبه 9 اسفند 1396 @ 02:26

فردا میرم خونه.
بعدش به یه سری کارا میرسم.
به گلدونا.
خیلی خرید دارم اما شوهرم نیستش اکثر اوقات.
دوست دارم راه برم و برسم به یه جای دور.
یه جای دور خوب کشف کنم.
نمیدونم تو زندگی باید چه هدفی داشته باشم.
هدفم اینه که برای خودم آرامش فراهم کنم. به هرچیزی که آرومم کنه چنگ بزنم.
اما تصور دقیقی از آرامش ندارم.
راحت نمیشه از کودکی آزاردهنده و پراضطرابم فرار کنم. دلم میخات مثل اون زنایی باشم که حافظه های ضعیفی دارن. مثل دوستام. هیچ خاطره خاصی از کودکی ندارن. من همه چیز توی ذهنم مونده، مثل یه دفتری که همیشه جلوی چشمم بازه.