چهارشنبه 9 اسفند 1396 @ 01:41

صدای باران روی سقف شیروانی و توی ناودانها و روی کف حیاط... چک چک چک.

باران همه چیز را قشنگ کرده.

شب است و صدای شب و صدای باران..