شنبه 16 دی 1396 @ 04:04

اخ و آخ

در عربی برادر میشود اخ

بعد میگویند تو وقتی جایی از بدنت درد میگیرد اولین کسی که صدا میزنی برادرت است؛ منظورشان همان که  وقتی جاییمان دردمیگیرد میگوییم آخ.

جالب است.